EVROPSKA POSLOVNA ŠKOLA MILUTIN MILANKOVIĆ

EVROPSKA POSLOVNA ŠKOLA MILUTIN MILANKOVIĆ
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Ulica 17. oktobra 108
  Labudovo brdo
  11090 Beograd Rakovica,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 2349 555
 • Telefon: +381 11 2334 601
 • Telefon: +381 11 2349 556
 • Mobilni: +381 60 8291 000
 • Pošalji e-mail

Privatna srednja ekonomsko-finansijska škola

Osnovni moto je da je ovo porodična škola, koja na prvom mestu pored bezbednosti i zdravlja učenika, pruža ljubav i poštovanje svojim učenicima, motivišući ih za prisutnost u školi kao prvi elemenat kvalitetnog i savremenog obrazovno-vaspitnog procesa, koji se dvosmerno odvija uz aktivnu ulogu i nastavnika i učenika.

Koristeći savremenu tehnologiju (internet i mobilna telefonija) u nastavnom procesu i veći obim prakse uz odredjene projekte u okviru kojih su i učenici neposredno angažovani, obrazovno-vaspitni proces se programira dugoročno sa modularnim i elastičnim varijacijama i ritmom realizacije, da bi učenik uvek bio angažovan i motivisan za odredjeni oblik rada i razvojno-logičko razmišljanje, kako bi se obezbedilo da:

 • aktivno i odgovorno učestvuje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i doprinose demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvoju društva,
 • uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interesovanja, razvija sopstvenu ličnost i potencijale uz poštovanje drugih, njihovog identiteta, potreba i interesa i uvažavanja različitosti u svakom pogledu, od nacionalne do za dalje stručno usavršavanje i istraživanje kroz studije i druge oblike obrazovnog sistema.

 

Uloga roditelja ili staratelja učenika prisutna je u planiranju i realizaciji svih dešavanja u školi, uključujući savremene tehničke mogućnosti praćenja preko interneta svih elemenata rada, kao i organizacija učenika koji neposredno ili posredno treba da utiču na permanentno povećanje kvaliteta rada škole.

Direktno uključivanje učenika u odredjene procese rada i direktnog marketinga, značajan su deo ne samo profesionalne edukacije, već i globalnog markentiga.
Škola primenjuje evropske obrazovne standarde i inovacije i Test centar je za ECDL. Kroz direktnu saradnju sa inostranim visokoškolskim institucijama škola obezbedjuje direktnu prohodnost svojim učenicima za dalje studije i usavršavanje, čime se na odredjen način verifikuje i školska diploma.

Pojedini stručni sadržaji u završnim razredima predavaće se na engleskom jeziku čime će se, uz povećan fond engleskog jezika u koledžu, obezbediti kvalitetna podloga za studije ili rad u inostranstvu.

Srednja škola na Labudovom brdu

Škola se nalazi na Labudovom brdu u zasebnom delu izdvojenog objektaOŠ Vladimir Rolović - ul. 17. oktobra broj 108, u lepom zelenom okruženju. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije verifikovalo je školu u martu 2005. godine. Škola ostvaruje curriculum Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije u osnovi nacionalnog tipa sa standardima kvaliteta YU ISO 9001 (kvalitet MILANKOVIC) u samom postupku osnivanja. Po završetku škole učenik stiče pravo upisa na odgovarajuće fakultete u zemlji i inostranstvu. Srednjoškolsko školovanje traje četiri godine i realizuje se kroz redovnu nastavu, vanredno školovanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, a predvidjeni su smerovi: ekonomski tehničar i finansijski tehničar.

Pored stručnih znanja prvenstveni cilj je kvalitetna i strateška priprema učenika za evropsko razmišljanje i obrazovanje, kako bi se ravnopravno uključili u sve integracione procese Evropske zajednice.

Nastava će se odvijati na srpskom jeziku, a pojedini stručni sadržaji u završnim razredima i na engleskom i nemačkom jeziku.

Učenici finansijskog smera upoznaju suštinu, ulogu i značaj monetarnih institucija, banaka i finansijskih tržišta. Obučavaju se za kontrolu finansijske dokumentacije i praćenje kretanja finansijskih sredstava u firmama, kao i za planiranje i ekonomično korišćenje tih sredstava.

 

Škola je predvidjena za dve kategorije učenika:

 • one koji žele po završetku srednje škole da steknu dovoljno kvalitetnog znanja i sposobnosti za direktno uključivanje u proces rada ili vodjenje malih i srednjih firmi,
 • za dalje stručno usavršavanje i istraživanje kroz studije i druge oblike obrazovnog sistema.

Pored redovne nastave (koja će biti klasična i celodnevna), učenicima je omogućena vanredna nastava, konsultacije, prekvalifikacija i dokvalifikacija. Posebne pogodnosti u smislu prilagodjavanja nastave obezbedjene su aktivnim sportistima.

Zdravlju učenika poklanja se posebna pažnja i praćenje se obezbedjuje kroz stalni nadzor, patronažu, sistematske i skrining preglede, edukativne sadržaje i druge vidove koje predvidja poseban program zdravstvenog obrazovanja u okviru programa rada Škole.

Škola kompjuterski prati zdravstveno stanje učenika i preventivno deluje, u saradnji sa roditeljima – Školski informacioni sistem "SKOLINS" (učenik donosi kopiju svog zdravstvenog kartona u školu). Psiholog i pedijater škole organizuju nedeljno radionice u cilju edukacije za zdrav život i jačanje ličnosti učenika.
Evrops Remote - Školski lekar daje ocene o razvoju, fizičkim sposobnostima i zdravstvenom stanju učenika u vidu brojčanih ocena od 1 do 5;

Škola tokom godine organizuje više izleta sa različitim sadržajima i interesima (očiglednost nastave, sportski sadržaji, druženje i sl.).

Škola organizuje ekskurzije (nastavne) u toku prolećnog i jesenjeg perioda. Programom rada škole odredjuju se pravci, sadržaji i vreme izvodjenja ekskurzije uz aktivno učešće Saveta učenika i Saveta roditelja Škole.

USLUGE ŠKOLE

 • Radni prostor
 • Biblioteka
 • Ishrana
 • Kaseta
 • Školska odeća
 • Udžbenici i pribor

Mapa