HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO

HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Etilen, polietilen, polietilenske cevi i fitinzi

 

HIP-Petrohemija ad Proizvodnja etilena, polietilena, polietilenskih cevi i fitinga

Sedište kompanije je u Pančevu, a proizvodna postrojenja zauzimaju 241 hektar u industrijskoj zoni Pančeva, u Elemiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Pančeva.

 

Misija

HIP-Petrohemija je moderna, društveno odgovorna kompanija, koja snabdeva tržište proizvodima vrhunskog kvaliteta, zadovoljava zahteve kupaca, interese svojih vlasnika, zaposlenih i celokupne društvene zajednice, poboljšava svoj uticaj na životnu i radnusredinu i na taj način realizuje očekivanja svih zainteresovanih strana.

 

Vizija

HIP-Petrohemija kao regionalni proizvođač baznih i polimernih petrohemijskih proizvoda biće lider u hemijskoj industriji i pokretač ekonomskog razvoja Pančeva i Srbije, prepoznatljiv po kvalitetu proizvoda i usluga, u stalnom dijalogu sa okruženjem i zaposlenima kao svojom pokretačkom snagom.

PROIZVODI

BAZNI PROIZVODI

 • Etilen
 • Propilen (hemijska čistoća)
 • C4-frakcija (do 60% butadiena)
 • Pirolitički benzin
 • Pirolitičko ulje
 • 1,3-butadien
 • Rafinat 1
 • Rafinat 2
 • MTBE (Metil-tercijalni butil etar)
 • Vodonik

POLIMERI

 • HIPLEX® (polietilen visoke gustine - PEVG)
 • HIPTEN® (polietilen niske gustine - PENG)
 • HIPREN® EM 1500 T (emulzioni stiren-butadienkaučuk – E-SBR)
 • HIPREN® EM 1502 T (emulzioni stiren-butadien kaučuk – E-SBR)
 • HIPREN® EM 1723 T (emulzioni stiren-butadien kaučuk – E-SBR)
 
POLIETILENSKE CEVI I FITINZI
 
 • Polietilenske cevi
Cevi za gas, prečnika 20-250 mm (do 10 bara), pdf 217 kb
Cevi za vodovod, prečnika 20-250 mm (do 16 bara), pdf 24 kb
Cevi za telekomunikacije (PTT cevi), prečnika 32-110 mm, pdf 210 kb
 • Fabrikovani fitinzi
T- i X-račve
T-račve sa reducirom
Reduciri, kolena, završne kape, prečnika 20-250 mm, pdf 220 kb
 • Elektroizolacione rebraste cevi
Polietilenske cevi, prečnika 16-63 mm, pdf 216 KB
Polipropilenske cevi, prečnika 16-63 mm
 
SERTIFIKATI SISTEMA MENADŽMENTA
 
HIP-Petrohemija primenjuje sertifikovane Sisteme menadžmenta u svim svojim procesima i organizacionim jedinicama u skladu sa svetski priznatim standardima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001, počev od 1998.godine sa ISO 9001.
 
USLUGE
 
U HIP-Petrohemiji postoje resursi i obučeni kadrovi za pružanje specifičnih vrsta usluga namenjenih profesionalnim korisnicima.
 
Laboratorijska i mašinska ispitivanja su redovan deo radnog procesa u HIP-Petrohemiji, čijom primenom je obezbeđen visok kvalitet proizvoda i siguran rad opreme. Pored znanja i višedecenijskog iskustva, garant pouzdanosti obavljenih ispitivanja su i odgovarajuće akreditacije ovlašćenih akreditacionih tela.
 
Ove visoko specijalizovane usluge u okviru HIP-Petrohemije pružaju: 
 • Radna jedinica Laboratorija
 • Radna jedinica Mašinsko održavanje
 
LABORARATORIJA
 
 • Uzorkovanje i donošenje uzoraka baznih hemijskih proizvoda
 • Uzorkovanje i donošenje uzoraka polimera
 • Spektroskopska ispitivanja
 • Mehanička ispitivanja polimera
 • Gasno-hromatografska ispitivanja
 • Reološka ispitivanja polimera
 • Ispitivanja voda
 • Toplotna ispitivanja polimera
 • Ispitivanja benzina i ulja
 • Morfološka ispitivanja polimera
 • Mikrobiološka ispitivanja
 • Specifična ispitivanja cevi i fitinga
 • Klasična analitička ispitivanja
 
MAŠINSKO ODRŽAVANJE
 
 • Podešavanje ventila sigurnosti
Određivanje pritiska početka otvaranja
Određivanje pritiska zatvaranja
 • Ispitivanje tečnošću pod pritiskom
 • Ispitivanje gasom pod pritiskom
 • Kombinovano ispitivanje (za posude)
 • Merenje tvrdoće metalnih materijala
 • Merenje hrapavosti površina
 • IBR metode
Vizuelno ispitivanje (opšti principi)
Vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva
Ispitivanje penetrantima
Merenje debljina ultrazvukom
 • Ispitivanje rada odvajača kondenzata
 • Merenje vibracija na nerotirajućim delovima mašina
 • Balansiranje rotirajućih delova mašina

 

KONTAKT

Tel: +381 13 307 000   CENTRALA 
Tel: +381 13 307 046   PRODAJA 
Tel: +381 13 307 182   MARKETING
Fax: +381 13 343 761
 
info@hip-petrohemija.rs
www.hip-petrohemija.com

Mapa