INVESTFARM IMPEX

INVESTFARM IMPEX
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

sustainability-gf8a20a7c9_1920.jpg

 

Od svog formiranja 2009. godine, kompanija Investfarm Impex je izuzetno uspešna firma koja upravlja otpadom, tj. vrši preuzimanje, transport, privremeno skladištenje i konačno zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada, u skladu sa svim važećim zakonskim aktima.

 


Lista od preko hiljadu klijenata je sigurna potvrda o tome da je Investfarm Impex u potpunosti posvećena u pružanju svih vrsta usluga kada je u pitanju upravljanje otpadom, zbrinjavanja otpada ili hitnim intervencijama, kada je opasan otpad rizičan za dalje distribuiranje i skladištenje.

Ova kompanija upravlja svim vrstama otpada, kao što su: 

  • medicinski otpad, 
  • farmaceutski otpad, 
  • hemijski otpad,
  • ambalažni otpad, 
  • i drugi neopasni i opasni otpad.


Preuzimanje otpada

Nosenje-scaled.jpg

Investfarm Impex doo je ovlašćen za preuzimanje opasnog i neopasnog otpada, kao što su:

  • lekovi (citostatici, vakcine, kontrolisani lekovi i ostalo)
  • proizvodi opšte upotrebe (dijetetski suplementi, medicinska sredstva, kozmetika, kućna hemija i ostalo)
  • medicinska sredstva (medicinska plastika, aparati i ostalo)
  • opasni otpad (hemikalije i reagensi, pesticidi, medicinski infektivni otpad i ostalo)
  • ambalažni otpad

Preuzimanje opasnog i neopasnog otpada se vrši na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, nakon prethodne pripreme i detaljnih uputstava kako da se otpad razvrsta, sortira i pakuje u odgovarajuću ambalažu za odlaganje. Pre preuzimanja, otpad se meri i obeležava, a za svaku pošiljku potrebna je i specifikacija otpada. 

 

Razvrstavanje i rukovanje opasnim materijama

Investfarm Impex doo po prijemu otpada vrši razvrstavanje i rukovanje opasnim materijama, u skladu sa propisima i najvišim standardima. Razvrstavanje se obavlja u transfer stanici, prilikom čega se otpad sortira prema kategorijama, karakteru, tehnološkoj formi, farmakološkim grupama, vrsti primarne ambalaže, kao i prema načinu tretmana, odnosno konačnog zbrinjavanja, a u skladu sa zahtevom prerađivača otpada.

Nakon razvrstavanja otpad se pakuje u odgovarajuću ambalažu, nakon čega se meri i obeležava, nakon čega se transportuje.

 

Transport otpada

kamion-scaled-e1639569571707.jpg

Investfarm Impex doo vrši transport otpada posebno opremljenim vozilima, koja su, kao i njihovi vožači sertifikovani u skladu sa ADR (prevoz opasnog tereta u drumskom saobraćaju) i u skladu sa zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju. Za transport otpada potrebna je i zakonom propisana dokumentacija.

 

Skladištenje otpada

Skladiste-1-scaled.jpg

Da bi se postigla maksimalna bezbednost po zdravlje ljudi i životne sredine, pruzeti otpad, koji je prethodno po propisu razvrstan, upakovan, obeležen i izmeren, skladišti se u privremena skladišta, koja su tehnički opremljena i ispunjavaju sve uslove propisane zakonom. 

 

Carinski smeštaj otpada

Carina-scaled.jpg

Investfarm Impex doo poseduje Javno carinsko skladište u okviru transfer stanice, koje služi za propisno skladištenje otpada pod carinskim nadzorom, do konačnog zbrinjavanja.

Na ovaj način se rešavaju problemi sa proizvodima koji su pod carinskim nadzorom, a koji se iz određenih razloga ne mogu plasirati na tržište: istekli rokovi, neupotrebljivi proizvodi, neusaglašeni proizvodi, nemogućnost povraćaja dobavljaču, itd.

 

Zbrinjavanje otpada

Konacno-zbrinjavanje-shutterstock_599435561-scaled.jpg

Zbrinjavanje otpada se vrši u zemlji i inostranstvu na adekvatan način, i u skladu sa važećim propisima. Otpad za koji ne postoje tehnološka rešenja za reciklažu, kompostiranje, odlaganje i zbrinjavanje u zemlji, izvozi se u zemlje EU radi konačnog zbrinjavanja.

 

Konsultantske usluge

konsultantske-usluge.jpg

Investfarm Impex doo pruža konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine kroz rešavanje konkretnih problema, kao i usluge edukacije za bezbedno upravljanje otpadom.

 

Ispitivanje otpada

uzorkovanje-ispitivanje.jpg

Ispitivanje otpada i određivanje njegovog karaktera je neophodno kako bi se izvršilo njegovo pravilno zbrinjavanje. Investfarm Impex doo nudi i usluge ispitivanja otpada, u saradnji sa akreditovanim laboratorijama.


Kante za odlaganje otpada

Kutija-scaled-e1639434164512.jpg

U okviru pružanja usluga upravljanjem otpadom, Investfarm Impex doo nudi i odgovarajuću ambalažu, tj. kante za odlaganje otpada, koje su u skladu sa propisanom zakonskom regulativom iz oblasti preuzimanja, transporta i odlaganja otpada.

 

Mapa