JP KOMUNALNO AD PALE

JP KOMUNALNO AD PALE
4 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

Prikupljanje otpada, održavanje zelenih površina, pogrebne djelatnosti

JP Komunalno a.d. Pale prikupljanje otpada, sanacija životne sredine, izgradnja puteva, čišćenje i održavanje zelenih površina, pogrebne djelatnosti


 

O NAMA

Preduzeće posluje pod nazivom Javno Preduzeće "Komunalno" a.d. Pale, čije je sjedište u ulici Trifka Grabeža 9. Inače JP "Komunalno" a.d. Pale osnovano je 18.10.2000. godine.

Prvobitno vlasništvo i to 65% imala je država, da bi 2010. godine u skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.50/10) iste prešle u kapital opštine Pale.

JP "Komunalno" a.d. Pale posluje kao otvoreno akcionarsko društvo sa sredstvima u svojini Javnog preduzeća, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom. Akcije i akcionari upisuju se i vode kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, shodno zakonima koji regulišu tu oblast.

Djelatnost od opšteg interesa koju obavalja JP "Komunalno" a.d. Pale je prikupljanje otpada, kao i njegova obrad i odlaganje, sanacija životne sredine, izgradnja puteva, uklanjanje objekata, djelatnost pružanja poštaskih usluga, čišćenje i održavanje zelenih površina, pogrebne djelatnosti i dr.

JPKomunalnoa.d. Pale raspolaže svakodnevno sa dva specijalna vozila za sakupljanje otpada sa kompletnim posadama (šest radnika sa dva vozača), a odvoz vankontejnerskog otpada vrši se sa dva kamiona i jednom mašinom marke ICB za utovar otpada.

JP Komunalno ad Pale Odvoz smeća

 

KOMUNALNE DELATNOSTI

Odvoz smeća    

 • Kante
 • Kontejneri
 • Vankontejnerski otpad
 • Deponija

 

Uređenje javnih površina i puteva   

 • Gradsko zelenilo
 • Uređenje lokalne putne komunikacije
 • Čišćenje snijega
 • Čišćenje i pranje javnih površina

 

Gradsko groblje Bare

 • Prevoz
 • Smještanje
 • Opremanje
 • Sahranjivanje
 • Izrada smrtovnica
 • Prodaja kompletne pogrebne opreme
 • Prodaja cvijeća
 • Izrada vijenaca
 • Održavanje i uređenje groblja

 

DODATNE USLUGE

 • Zemljani radovi
 • Uređenje zelenih površina
 • Asfaltiranje

 

JP Komunalno ad Pale Odnošenje smeća Plastične kante za otpad

Plastične kante za otpad izrađene su iz visoko kvalitetnog polietilena PEHD otpornog na udarce, temperaturne razlike, hemikalije i UV zračenja. Zbog lakše manipulacije kante su opremljene sa dva okretna gumirana točka promjera 200 mm. Na raspolaganju su kante različitih zapremnina od 60, 80, 120, 140, 240 i 360 litara.

JP Komunalno ad Pale Odnošenje smeća Kontejneri

Kontejneri

 • Kontejner je izrađen od crnog materijala i toplo pocinčan
 • Montiran je na četiri točka i laganog rukovanja
 • Namijenjen je sakupljanju otpada kod stambenih zgrada, u naseljima, trgovima

JP Komunalno ad Pale Odnošenje smeća mašina marke ICB za utovar otpada