JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Reisa Džemaludina Čauševića 1
  76100 Brčko Distrikt
  Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 49 234 740
 • Fax: +387 49 216 050
 • Pošalji e-mail

Specijalističko-polikliničke, dijagnostičke i usluge bolničke zdravstvene zaštite

 

1) Bolnica

2) Dom zdravlja

3) Nemedicinski poslovi

 

 

Opća bolnica Brčko pruža specijalističko-polikliničke, dijagnostičke i usluge bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog i djelimično tercijalnog nivoa osiguranicima- stanovnicima Brčko distrikta i drugim korisnicima po zahtjevu (uputnicama) i u hitnim slučajevima.

Stalno stručno usavršavanje, primjena najnovijih stečenih znanja i tehnika u procesu liječenja shodno raspoloživim kadrovskim i tehničkim potencijalima i iznalaženje najefikasnijeg metoda liječenja u svim konkretnim slučajevima je osnovna vodilja u pružanju usluga i poslovanja bolnice. Poštovanje svih moralnih i etničkih principa u okviru cjelokupnog procesa rada kojim se pododjeljenje bavi uz stalnu kontrolu cjelokupnih radnih procedura i njihovih ishoda. Angažovanje na proširenju zone djelovanja i pružanja usluga u cilju postizanja optimalne zaposlenosti, iskorištenosti kapaciteta i boljih finansijskih rezultata poslovanja.
 

Pododjeljenje za sekundarnu - bolničku zdravstvenu zaštitu čine sljedeća bolnička odjeljenja, službe i odsjeci:

 

1. Bolničko odjeljenje za interne bolesti sa kabinetima za:

 

 • Ergometriju i holter dijagnostiku
 • Endoskopiju, gastroskopiju i kolonoskopiju
 • Kemioterapiju


2. Bolničko odjeljenje za dječije bolesti - Pedijatrija

3. Bolničko odjeljenje hirurških grana medicine sa odsjecima:

 • Opća i vaskularna kirurgija
 • Urologija i
 • Ortopedija i traumatologija


4. Ginekološko - akušersko bolničko odjeljenje

5. Odjeljenje – služba za anesteziologiju, reanimaciju i intezivnu terapiju

6. Bolničko odjeljenje za neuropsihijatrijske bolesti sa odsijecima:

 • Odsjek za akutne i psihijatrijske bolesti
 • Odsjek za neurološke bolesti
 • Kabinet za EEG i EMNG dijagnostiku


7. Bolničko odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

8. Bolničko odjeljenje za plućne bolesti i tuberkulozu sa kabinetom za Bronhoskopiju

9. Urgentna služba:

 • Dnevna bolnica
 • Prijem i otpust bolesnika - recepcija


10. Dijagnostičke službe bolnice sa odsjecima:

 • Radiologija sa kabinetima za: mamografiju, UZ dijagnostiku i kompjuterizovanu imidžing dijagnostiku (MR i CT)
 • Biohemijsko - hematološka i imunološka centralna laboratorija
 • Transfuzija krvi
 • Mikrobiologija i virusologija
 • Patologija


11. Polikliničke / specijalističke službe, bolnička apoteka, tehnička služba (bolnička kuhinja i vešeraj i održavanje objekata i opreme), administrativna služba sa obezbjeđenjem

 

 

KONTAKT

Reisa Džemaludina Čauševića 1
76100 Brčko distrikt BiH

Tel +387 49 234 740
Centrala +387 49 217 422

Fax +387 49 216 050

Web: www.jzubrcko.com
E-mail brcko.bolnica@gmail.com

Gen.Dir. Prim. Dr. gdin Nihad Šibonjić
Prvi Zamenik Gen. Dir. Prim. Dr. gdin Dušan Stokić
Drugi Zamenik Gen. Dir. - rukovodilac Doma zdravlja - gdin Borislav Đulafić

Mapa