SEMENARSKA ASOCIJACIJA SRBIJE

SEMENARSKA ASOCIJACIJA SRBIJE
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

Asocijacija firmi koje se bave proizvodnjom semena
 

Semenarska Asocijacija Srbije (bivša YUSEA) predstavlja asocijaciju firmi koje se bave proizvodnjom semena, njegovom doradom i trgovinom kao i pružanjem usluga u poljoprivredi, a čiji je zajednički interes dobro organizovana semenarska industrija Republike Srbije.

Semenarska Asocijacija Srbije je osnovana u maju 2001. godine (kao YUSEA), a posluje u skladu sa Ugovorom članova o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću i Zakonom o semenu, kao i drugim propisima. Maja 2002. godine, je prihvaćena kao redovan član Međunarodne semenarske federacije (ISF), a marta 2006. prihvaćena je kao pridruženi član Evropske semenarske asocijacije (ESA). Takođe je član Istočno-evropske semenarske mreže (EESNET).

 

CILJEVI ASOCIJACIJE

 • Razvoj i modernizacija gajenja biljaka i semenske proizvodnje
 • Interesno povezivanje oplemenjivača, proizvođača, korisnika semena i privrednih društava
 • Izrada projekata koji bi doprinosili napredovanju oplemenjivanja, proizvodnje i korišćenja semena
 • Podrška poslovnim projektima članova Udruženja i olakšavanje uspostavljanje saradnje sa inostranim partnerima
 • Zaštita prava stvaralaca sorti i oplemenjivača, kao i pružanje pomoći i ostvarivanju tih prava
 • Utvrđivanje i podsticanje standarda i poslovne etike
 • Predstavljanje, zastupanje i zaštita interesa članova Udruženja pred državnim organima, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama
 • Učestvovanje u kreiranju i izradi nacrta zakona koji se odnose na gajenje biljaka i semensku proizvodnju, akata poreske i fiskalne politike i drugih propisa koji se odnose na oblast semenske proizvodnje i gajenja biljaka
 • Praćenje i zauzimanje stavova i stručnih mišljenja, kao i praćenje primene zakona i drugih propisa koji se odnose na privredu, a naročito na semensku proizvodnju i gajenje biljaka
 • Analiza dejstava napred navednih propisa i podnošenje zakonske inicijative
 • Sprovođenje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja u skladu sa zakonom i drugim propisima


Udruženje će svoje ciljeve ostvarivati:

 • Delegiranjem svojih predstavnika i učešćem u raspravama, po pozivu državnih organa i njihovih savetodavnih tela
 • Iniciranjem izrade nacrta kod odgovarajućih zakonodavnih tela i usvajanja novih propisa koji se odnose na semensku proizvodnju i gajenje biljaka, kao i saradnjom sa njima
 • Organizovanjem seminara, profesionalnih i kvalifikacionih kurseva za obuku
 • Uvođenjem i širenjem naučnih, organizacionih i tehnoloških dostignuća u cilju pomoći poslovnim aktivnostima članova Udruženja
 • Prikupljanjem informacija o domaćem i inostranom tržištu i dostavljenjem tih informacija članovima Udruženja
 • Organizovanjem učešća članova Udruženja na seminarima, sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu
 • Pomaganjem u pripremi izrade nacrta zakonskih propisa o semenarstvu i gajenju biljaka
 • Održavanjem i razvijanjem saradnje sa drugim društvima i organizacijama u zemlji i inostranstvu koja imaju slične ciljeve i potrebe
 • Uspostavljanjem i razvijanjem prekogranične saradnje sa organizacijama i udruženjima koja imaju iste ili slične ciljeve i potrebe