UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI CRNE GORE

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI CRNE GORE
4.2 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Sigurnost plovidbe na moru

 
Uprava pomorske sigurnosti Obalno svijetlo pristan Staničić
 
 
 
Uprava pomorske sigurnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:
 
 • Sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore
 • Uređivanje i održavanje pomorskih plovnih puteva, postavljanje objekata sigurnosti na plovnim putevima i obezbjeđivanje njihovog pravilnog funkcionisanja
 • Vršenje radio službe za zaštitu ljudskih života i sugurnosti plovidbe na moru
 • Utvrđivanje sposobnosti za plovidbu plovnih objekata
 • Vršenje tehničkog nadzora nad građenjem ili prepravlajnjem, kao i pregledom plovnih objekata u toku plovidbe
 • Izdavanje isprava i svjedočanstva brodovima
 • Organizovanje i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru
 • Zaštita mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata
 • Upis i vođenje registra jahti
 • Drugi poslovi koji su u nadležnosti Uprave
 
Zona odgovornosti Uprave pomorske sigurnosti je obalno more Crne Gore.
 
Uprava pomorske sigurnosti Svetionik ostrvce Mamula
Svetionik ostrvce Mamula
 
 

Objekti sigurnosti plovidbe 

UPS ima 176 objekata sigurnosti plovidbe (svjetionici, obalna svijetla, lučka svijetla, plutače, i dnevne oznake neposredne opasnosti).
Takođe Uprava raspolaže savremenom telekomunikacionom opremom za vršenje radio službe i primanja poziva u pomoć na moru.
 
Uprava pomorske sigurnosti Obalno svetlo Gospa ostrvce
Obalno svetlo Gospa ostrvce
 
Oraganizacione jedinice u okviru kojih se obavljaju poslovi iz nadležnosti Uprave su:
 
 • Odjeljenje tehničkog inspektorata plovnih objekata
 • Odjeljenje za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata
 • Odjeljenje pomorskih telekomunikacija
 • Odjeljenje traganja i spasavanja na moru
 • Odjeljenje pomorske signalizacije
 • Odjeljenje registra jahti
 • Služba za opšte poslove, finansije i tehničko održavanje                                                          
 
 
Uprava pomorske sigurnosti Obalno svetlo Perast

Obalno svetlo Perast

Uprava pomorske sigurnosti Obalno svetlo rt Plagente

Obalno svetlo rt Plagente

 

Registar jahti

Od 01. januara 2008. godine stupio je na snagu zakon o jahtama kojim se uređuje: državna pripadnost, identifikacija i upis jahti u registar jahti, način uplovljenja, boravka i isplovljenja jahti, kao i prava i obaveze pri iznajmljivanju jahti.

Sertifikat o registraciji jahte se izdaje na period od tri godine.

Uprava pomorske sigurnosti Lučko svetlo Herceg Novi

Lučko svetlo Herceg Novi

Uprava pomorske sigurnosti Lučko svetlo Bar

Lučko svetlo Bar

Uprava pomorske sigurnosti Obalno svetlo Ulcinj

Obalno svetlo Ulcinj

 

KONTAKT

Sjedište Uprave

Maršala Tita 7, Bar

Tel: +382 30 313 240
Tel: +382 30 313 241
Fax: +382 30 313 274

E-mail: info@pomorstvo.me

Odjeljenje tehničkog inspektorata plovnih objekata

Obala Maršala Tita 1, Tivat

Tel: +382 32 671 252
Tel: +382 32 660 090
Fax:+382 32 671 251

E-mail: milo.radovic@pomorstvo.me

VD Direktora
Gdin Safet Kočan
Tel: +382 69 100 031

Mapa