NOVA BANKA AD

NOVA BANKA AD
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Kralja Alfonsa XIII 37a
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 333 300

Fax: +387 51 217 256

Kontakt: Dragana Tatić

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Banka je 2009. godinu završila ispunjenjem svoga cilja, kao jedna od najprofitabilnijih Banka u Bosni i Hercegovini.

Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca, mjenjačkih poslova i slična), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.

Organizacionu strukturu Banke čine: Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objekatu, u vlasništvu Banke, u centru grada i gdje su uspostavljenje core banking funkcije, i 45 drugih organizacionih jednica, odnosno, 10 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 9 ekspozitura, 22 izdvojena šaltera i 3 agencije). Veći broj organizacionih jedinica Banke lociran je u Republici Srpskoj, dok se nešto manji broj nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve organizacione jedinice su kanali distribucije proizvoda Banke prema klijentima, koji su primarno retail i SME klijenti, a sekundarno veliki corporate klijenti.

 

Mapa