EVROCERT DOO

EVROCERT DOO
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Sertifikacija i nadzor

Evrocert je certifikaciono telo koje na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (kvaliteta, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti prehrambenih proizvoda) olakšavajući time prihvatanje certifikata, koje izdaje, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Njegov cilj je da ispita, proceni, certifikuje i proveri proizvodna preduzeća svih oblasti delatnosti, kao i uslužna preduzeća i institucije prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

Rešenje o akreditaciji za certifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom Evrocert je prvi put dobio 28.11.2001.

Akreditacija za certifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i sistema menadžmenta bezbednošću hrane važi do 24.03.2018.

 

POLITIKA KVALITETA

EVROCERT je posvećen da pruža usluge certifikacije, verifikacije i drugih vrsta ocenjivanja privrednih subjekata i organizacija kako bi prenošenjem znanja i dobre prakse povećali poverenje svojih klijenata te unapredili svoje poslovanje.

Svoje zadatke EVROCERT ostvaruje tako što:

  • Klijentima pruža usluge visokog kvaliteta
  • Zaposlenim i saradnicima omogućuje razvoj znanja, veština i karijere
  • Ispunjava zahteve standarda i društvenih normi
  • Razvija spektar usluga i nudi ih novim klijentima
  • Sa isporučiocima/partnerima ima korektnu saradnju

 

CERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA

EVROCERT je certifikaciono telo  koje pruža usluge certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao i certifikacijom sistema menadžmenta bezbednošću hrane. 

Na osnovu rezultata ocenjivanja donosi odluku o certifikaciji, odnosno izdaje nacionalne certifikate o usaglašenosti sistema menadžmenta u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima.

Saradnjom sa Quality Austria omogućeno je klijentima, koji to žele, certifikaciju sistema menadžmenta i izdavanje certifikata Quality Austria i IQNeta.

EVROCERT je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije za poslove certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću hrane, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. 

Rešenje o akreditaciji, sa navedenim oblastima za koje je akreditovan se nalaze na WEB site-u Akreditacionog tela Srbije.

Prilikom sprovođenja postupka certifikacije sistema menadžmenta EVROCERT primenjuje zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 kojim su definisane obaveze certifikacionih tela za sisteme menadžmenta.

Mapa