OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Kozarska Dubica

Opština Kozarska Dubica smještena je u sjeverozapadnom dijelu BIH, na granici sa RH, 26 km udaljena od auto puta Zagreb- Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja Zapadnu sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom.Grad Kozarska Dubica administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km² i populacijom od 34.000 stanovnika, u posljednje dvije godine progresivno se širi na istok i jugo-istok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morava i Đolovi.

Opština Kozarska Dubica nalazi se na 45°10' sjeverne geografske širine i 18°50' istočne geografske dužine. Ukupna površina opštine iznosi 499 km² i geografski pripada oblasti Panonske nizine, sa prosječnom nadmorskom visinom od 200 m. Grad Kozarska Dubica nalazi se na nadmorskoj visini od 104 m.Opština je pretežno ravničarskog zemljišta iako ima i brdovitih područja na SZ i SI dijelovima opštine koji se nadovezuju na planine Kozaru i Prosaru. Smještena je u donjem toku rijeke Une i središnjem toku rijeke Save, za dubičku regiju karakteristično je obilje plodnog zemljišta. Oko 60% ukupne površine dubičke regije predstavlja obradivo zemljište.

Najplodniji dijelovi opštine su: Dubička ravan, Knešpolje i proširenja riječnih dolina.

Za dubičku opštinu karakteristično je i bogatstvo kako bjelogoričnom tako i crnogoričnom šumom. Pod šumom se nalazi 33,3% ukupne površine. Uglavnom su to šume hrasta i bukve.

Najviši vrh opštine, kosa Veliko raskršće, nalazi se na planini Kozari na nadmorskoj visini od 672 m.

Klima: umjerena kontinentalna.

Smještena u SZ dijelu BiH, opština Kozarska Dubica sa sjevera graniči sa RH, sa istoka za opštinom Gradiška, sa zapada sa opštinom Kostajnica, a sa juga sa opštinom Prijedor.

Nepostojanje publikovanih sistematizovanih podataka sa posljednjeg popisa koji je izvršen 1991. godine, te evidentne migracije stanovištva u posljednjih 10 godine i činjenica da novi popis nije izvršen, demografski podaci koje iznosimo samo su okvirni.

Površina opštine : 499 km 2
Broj stanovnika : 31.000 (prma statističkim podacima na osnovu procjene)

Nacionalna struktura:

 1.Srbi: 28.000
 2.Bošnjaci: 2.700  
 3.Hrvati: 200
 4.Ostali: 100

Danjašnji grad Kozarska Dubica nalazi se među lokalitetima na kojima je ranije bivao kroz istoriju. Dubica se ugnijezdila na desnoj obali rijeke Une, na 105 metara nadmorske visine, 14 kilometara od ušća Une u Savu.U polukružju su rasuti grozdovi njenih 61 sela. Oni zajedno čine pejzažnu i administrativnu cjelinu - opštinu Kozarska Dubica, smještenu na sjeverozapadnim padinama Prosare i Kozare, na površini od 499 m2.

Ravničarsko zemljište zauzima 60% ukupne površine, dok je ostali dio brežuljkast sa blagim padinama. U suštini ovaj kraj se nalazi u donjem toku rijeke Une i srednjem toku rijeke Save. Istorija je kroz ove predjele tutnjala
ratovima, civilizacije poništavale jedna drugu, pa je ostalo malo tragova od prošlosti ovog kraja.

Lokaliteti i nešto podataka govore da je ovaj prostor od pamtivjeka bio naseljen. Godine 1975. otkriveno je u Čitluku praistorijsko naselje starijeg perioda željeznog doba. Iskopavanjem su pronađene nastambe s kalotastom peći i otvorenim ognjištem, keramika, predmeti od bronze, češljevi od kostiju i noževi. Zaštitni bedem pod zemljom okružuje cijeli plato Gradine. Kod Gradine na Grobljicu pronađena je i praistorijska metropola

Šest kilometara uzvodno od Kozarske Dubice, na obali rijeke Une, otkriveno je prostrano naselje iz rimskog doba na površini 5 hektara. Istraživanja su vršena 1973. godine. Otkopani su temelji građevina veličine 45/30 m. Starija faza gradnje je iz drugog vijeka, a mlađa iz III ili IV vijeka nove ere.

Poslije propasti Rimskog carstva, prostor između rijeke Une i Vrbasa naseljavaju slovenska plemena. Od 930.godine ovo područje doživljava veliki uspon. Tada je i nastao veliki grad Dubica koji je zauzimao područje sela Draksenić, Međeđa, Demirovac, sa centrom u današnjem selu Donja Gradina. Ovaj grad je cvjetao sve do 1242. godine, kada su ga razorili Mongoli pod vođstvom Batu-kana.

Građevina nad građevinom, svjetlost nad svjetlšću je manastir Moštanica koji je nadživio sav istorijski tutanj. On zauzima posebno mjesto među manastirima Srpske pravoslavne crkve.

U ranom srednjem vijeku ovdje se rasprostirala dubička županija. Ovo područje pada pod tursku vlast 1538.godine. Od tog perioda pa do okupacije BiH od strane Austro-Ugarske, 1878.godine ovo područje sa kraćim periodima bilo je pod turskom vlašću.

Godine 1878. ono pada pod austro-ugarsku vlast i ostaje u njemon sastavu sve do završetka Prvog svjetskog rata , kada je stvorena prva zajednička
država jugoslovenskih naroda - Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

Grad Dubica je dobio ime od pravoslavne riječi dub (hrast) i riječi dubnica (čamac iskopan u hrastovom deblu).   Dub-Dubnica-Dubica

Današnji grad Kozarska Dubica, a naročito njegov centar su izgradili Srbi , trgovci i zanatlije. Njegovo formiranje je počelo 1852.godine. Prve srpske kuće su izgrađene u Ježevici.Od 1901.godine, kada je instalirana pilana "Una", srpska varoš se naglo počela razvijati i za 40 godina Srbi su izgradili poslovni centar grada, glavnu ulicu (Kralja Aleksandra , danas Svetosavska) i najljepšu zgradu u njoj. Ova ulica je u suštini i danas sačuvana u svojoj autentičnosti.

KONTAKT

Svetosavska 5
79240 Kozarska Dubica, BiH
Tel: +387 52 416 013
Tel: +387 52 416 016

Načelnik Opštine

Radenko Reljić, magistar medicinskih nauka

Tel: +387 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: nacelnik@kozarskadubica.org

Mapa