RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK
4.43 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

Eksploatacija i prodaja mrkog uglja

Akcionarsko društvo ,,Rudnik i termoelektrana Ugljevik“, Ugljevik, je zavisno preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“,Trebinje.
Pretežna djelatnost je proizvodnja termoelektrične energije i eksploatacija i prodaja komercijalnog mrkog uglja.

Termoelektrana Ugljevik 

Postojeća ,,Termoelektrana Ugljevik“ izgrađena je na području ugljevičkog ugljenog basena, na desnoj obali rijeke Janje i dva kilometra od površinskog kopa "Bogutovo Selo". Objekat Termoelektrane nalazi se 25 km od Bijeljine, odnosno 45 km od Tuzle. Paralelno sa izgradnjom RITE ,,Ugljevik“ građen je i Ugljevik, koji je sada moderan gradić sa oko četiri hiljade stanovnika.

Plato ugljevičke Termoelektrane povezan je sa autoputem Bijeljina - Tuzla. Osnovni parametri koji su definisali odabranu mikrolokaciju bili su blizina rudnika i blizina vodene akumulacije "Sniježnica" iz koje se, pored vodotoka rijeke Janje, obezbjeđuje industrijska voda otvorenim koritom do vodozahvata u "TE", što omogućava nesmetan rad postojeće termoelektrane.

Proizvodnja termoelektrične energije 

Instalisana snaga Termoelektrane "Ugljevik I" je 300 MW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom od 1.601 GWh. TE "Ugljevik I" je projektovana da radi 200.000 h. Od početka proizvodnje, maj 1985. do 31.12.2006. godine blok je radio oko 104.500 h ili 52% projektovanog radnog vijeka.

Rudnik Ugljevik eksploatacija i prodaja mrkog uglja
       
Rudnik Ugljevik 

Energetski potencijal Rudnika Ugljevik zasniva se na rezervama uglja od oko 430 miliona tona i rudarskoj tradiciji dužoj od jednog vijeka. Eksploatacija mrkog uglja u ovom ugljenom basenu izvodi se od 1899. godine, i do 2006. godine otkopano je oko 35 miliona tona uglja. Do 1985. godine proizvodnja uglja je bila namijenjena širokoj potrošnji, a od 1985. godine najvećim dijelom za potrebe TE Ugljevik snage 300 MW i oko 3% za široku potrošnju.

Geološke rezerve uglja u Rudniku Ugljevik​ iznose 429,9 miliona tona, od čega:

  • bilansne ........................................285,1 miliona tona
  • potencijalne ..................................119,7 miliona tona
  • vanbilansne .................................. 25,1 miliona tona.

Primijenjena tehnologija i oprema na površinskom kopu Bogutovo Selo

Na površinskom kopu "Bogutovo Selo" izvodi se površinska eksploatacija uglja sa diskontinualnom opremom što podrazumijeva:

  • otkopavanje i utovar uglja i otkrivke hidrauličnim i klasičnim bagerima kašikarima, zapremine kašike od 4,6-15 m³
  • transport uglja i otkrivke damperima nosivosti 75-120 tona
  • odlaganje otkrivke buldozerima snage 231-300 kW

Površinski kop Bogutovo Selo 

Površinski kop "Bogutovo Selo" je objekat namijenjen isključivo za snabdijevanje ugljem postojeće TE Ugljevik snage 300 MW. Eksploatacija na ovom kopu izvodi se od 1978. godine i zaključno sa 2006. godinom otkopano je 27,5 miliona tona uglja i oko 175 miliona metara kubnih čvrste mase otkrivke. Količina uglja do kraja eksploatacije sa ovog površinskog kopa iznosi 16,5 miliona tona.

Projektovani godišnji kapacitet površinskog kopa iznosi :

  • otkrivke ...............................................8,3 miliona m³ čm
  • uglja ....................................................1,75 miliona tona.

Eksploatacioni koeficijent otkrivke iznosi 4,75 m³ čm/toni.

Transport uglja od otkopnog polja do objekta drobilane vrši se damperima različite nosivosti. U drobilani se izvodi dvostepeno drobljenje uglja na granulaciju -30 mm. Nakon toga, ugalj se transportuje transporterom sa gumenom trakom do depoa termoelektrane.

CENTRALA
Tel: +387 55 774 600
Fax: +387 55 774 451

Generalni direktor
Gdin Žiko Krunić, dipl pravnik
Tel +387 55 774 638

Termoelektrana Ugljevik proizvodnja termoelektrične energije

Mapa